S3

S9

pdf-icon-copy-min

دانلود کاتالوگ

 

قابليت تشخيص کليه تهديدات فلزی کوچک و بزرگ در 3 منطقه واقعي

طراحي شده جهت کارکرد پيوسته

دارای درجه حفاظت فيزيکي IP20
دارای رله خروجي برای ثبت تصاوير / فيلم و اتصال به سيستم کنترل تردد

دارای 10 سطح حساسيت و 246 گام حساسيت قابل تنظيم

قابليت افزودن UPS داخلي (اختياری)

مقاوم در برابر لرزش و بدون نياز به تنظيمات فصلي

قابليت تغيير تنظيمات گيت از طريق کامپيوتر و نمايش لحظه ای اخطار های دستگاه توسط کامپيوتر

دارای استاندادر های اروپ اCE و ISO 9001